Underviserne

Her ses en oversigt over de undervisere, der er en del af kompetenceudviklingsforløbet i Nordfyns Kommune.

Billede af Pia Bælum Christensen

Pia Bælum Christensen

Konsulent og underviser ved Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, UCL. Konsulent ift. inklusion og specialpædagogiske strategier og metoder.

Billede af Lis Rahbek

Lis Rahbek

Konsulent og underviser ved Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, UCL. Rammekonsulent for aktionslæringsforløb i skoler, SFO og daginstitutioner.

Billede af Lisbeth Pedersen

Lisbeth Pedersen

Konsulent og underviser ved Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, UCL. Arbejder med tværprofessionalitet, kompetenceudviklingsprocesser og projekter samt ledelse i kompleksitet.

Billede af Thomas Pless

Thomas Pless

Konsulent og underviser ved Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, UCL. Ansvarlig for og underviser på PD-modulet i Social Inklusion målrettet lærere og pædagoger.

Billede af Karen Stougaard

Karen Stougaard

Konsulent og lektor ved Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, UCL. Arbejder med praksisudvikling, kompetenceudviklings-processer og projekter inden for almen-, social og specialpædagogik.

Billede af Ida Schwartz

Ida Schwartz

Forsker ved Forskning og Udvikling, UCL. Har deltaget i og forestået en række forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på børn og voksne i udsatte positioner både inden for handicap- og anbringelsesområdet.

Om projektet

Her beskrives projektets formål, mål og aktiviteter.

Formål

Billede Formålet med projektet ”Læringsfællesskaber der virker!”, er at styrke læreres og pædagogers kompetencer til at anvende specialviden og spe- cialressourcer i det almenpædagogiske arbejde med at skabe læringsfællesskaber for alle børn. Samtidig er det projektets formål at styrke det tværpro-fessionelle samarbejde i skolerne på tværs af skoleledelser, kommunale støttesystemer og medarbejdere.

Projektet realiseres gennem en tæt kobling mellem kompetenceudviklingsforløb, aktionslæring i praksis og praksisforskning.

Elever, lærere, pædagoger og forældre skal efter endt projektforløb opleve øget trivsel og læring i skolens læringsfællesskaber. Det forudsætter, at lærere og pædagoger har eller tilegner sig kom- petencer til at indgå og deltage i tværprofessionelt samarbejde, hvor man udvikler undervisning og inkluderende læringsmiljøer på baggrund både af specialpædagogisk og almenpædagogisk viden. Aktionslæring er en gennemgående metode, som sættes i spil i det fremtidige samarbejde mellem lærere, pædagoger og tværprofessionelle samar- bejdspartnere fra almen- og specialområdet.

Projektet er centreret omkring to kompetence- udviklingsforløb, der forløber parallelt. Et kom- petenceudviklingsforløb for lærere, pædagoger og tværprofessionelle samarbejdspartnere og et kompetenceudviklingsforløb for ledere. I begge forløb indgår aktionslæring som et væsentligt element. Som tværprofessionelle samarbejds- partnere kan et team udpege og inddrage personer med specialviden til aktionslæringsforløbene fx PPR- ansatte, læsekonsulenter og AKT-medarbejdere, der tillige inviteres til at deltage i en undervis- ningsdag i kompetenceudviklingsforløbet.

Til projektet er knyttet en forsker fra UCL, som følger fire udvalgte aktionslæringsforløb og etablerer en praksisforskningsgruppe i hver kommune.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og University College Lillebælt (UCL) i perioden 2015-2019. Alle skoler i de to kommuner deltager i projektet og derudover inddrages en stor gruppe kommunale fagpersoner med specialviden.

Til projektets gennemførelse er der bevilget penge fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Billede af

Marie Holmgaard Søvsø

Projektleder
mhso2@ucl.dk

Billede af Jesper Vedel Bertelsen

Jesper Vedel Bertelsen

Didaktisk ansvarlig
jvbe@ucl.dk

Billede af Rasmus Skovdal

Rasmus Skovdal

Teknisk ansvarlig
ucl@tokke.dk